Welkom

Kerk Hattemerbroek_1002

Wij presenteren ons als een gemeenschap die oog heeft voor anderen en vooral voor u.

De parochie “Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming”  de parochie strekt zich uit over vijf woonkernen, t.w. Hattem, Hattemerbroek, Wapenveld, Wezep en Zalk. Sinds 1 januari 2006 maakt onze parochie deel uit van de Thomas á Kempis. (TAK)

In samenwerking met de parochies van ‘Zwolle, Kampen, IJselmuiden, en Hasselt. Deze samenwerking is vooral noodzakelijk omdat het steeds groter wordende tekort aan gewijde priesters de benoeming van een priester in elke parochie in de toekomst onmogelijk maakt. Bovendien is het beleid in het bisdom erop gericht dat de benoeming van priesters en/of pastoraal werkenden voortaan alleen kan plaatsvinden wanneer daarvoor binnen een regio voldoende draagvlak aanwezig is.Inmiddels is door de parochies een samenwerkingsovereenkomst ondertekend en een stuurgroep gevormd, bestaande uit twee vertegenwoordigers van elke parochie alsmede één van de in de regio werkzame priesters. Voor iedereen geldt: Wanneer u over bepaalde zaken meer wilt weten of wanneer u zich tot een groep, koor of activiteit voelt aangetrokken, neem dan contact op met degene die daartoe in deze website staat vermeld. De Locatieraad.

I

r